JASANOVO DESATERO
__________________________

Studiem společenského dění a zlepšováním životních podmínek se zabývám prakticky odjakživa. Upřímně však podotýkám, že až do roku 2012 byly mé snahy o jakýkoli posun v této oblasti téměř bezvýsledné, a to jednoduše  proto, že jsem se nepřetržitě ocital v bezvýchodném celospolečenském sevření egosystémového vnímání světa bez jediného signálu znamenajícího přítomnost duchovně spřízněných bytostí. Právě tehdy jsem začal cítil naléhavou potřebu přehodnotit své vlastní každodenní (ne)fungování ve stále zhoršujících se životních podmínkách, načež jsem se v následujících dvou letech naplno ponořil do zkoumání všeho, co mi zatím zůstávalo neobjasněno, co jsem měl delší dobu tučně zvýrazněné jako „nedořešeno"; intenzivně jsem začal studovat všechny „nové“ dostupné materiály o potřebách člověka, především v oblasti zdravého životního stylu, porovnával je s těmi, které jsem již měl; řešil jsem, co přidat a co naopak vysypat ze svého pomyslného ranečku sbaleného na cestu životem. Pokoušel jsem se oddělit podstatné od nepodstatného, zdravé od škodlivého a nutné od zbytečného, ve snaze vytvořit jakousi obecnou osnovu pro zjednodušení, a zároveň zkvalitnění osobního života.

Výsledkem tohoto snažení je Desatero životních potřeb, doplněné deseti neméně důležitými hodnotami, dokončené na přelomu let 2014 a 2015, které považuji za průlomovou záležitost nejen co se mého osobního života týče, ale také v souvislosti s následným nasměrováním projektu Svobodně Spolu. Čekáš-li ovšem nějakou velkou senzaci, budeš nejspíš dost zklamán. Nic objevného to vlastně ve skutečnosti není. Je více než pravděpodobné, že v průběhu minulých let, staletí a možná i tisíciletí k podobným nebo ke stejným závěrům dospěla celá řada lidí. Přesto, světe div se, jsem za celou dobu svého zkoumání (a to nejen v posledních letech, nýbrž za dlouhé období téměř čtyř desetiletí své existence) nikde na nic podobného nenatrefil, tedy alespoň ne v takto ucelené podobě.

Ještě dodávám, že toto desatero ve spojení s paterem komunikačních zásad tvoří důležitý hodnotový součet každého člověka. O tom však více na Přátelských setkáních www.svobodne-spolu.cz/pratelska-setkani/ .


JASANOVO DESATERO  =  10 POTŘEB  +  10 „PŘIDANÝCH“ HODNOT


Desatero jsem rozdělil do dvou částí po 5 bodech, z nichž první část zahrnuje to, bez čeho se člověk neobejde z hlediska biologického, tedy to, co nutně potřebuje k přežití, druhá část pak zahrnuje to, co je podstatné pro jeho motivaci a rozvoj, tedy to nejnutnější, co je člověku zapotřebí k žití (viz. obrázek).

Co se týče jednotlivých bodů desatera, snažil jsem se je seřadit podle důležitosti a zároveň ke každému přiřadit odpovídající životní hodnotu nebo ctnost, která je pro kvalitní život neméně významná.

Funkčnost tohoto desatera je však podmíněna funkčností mnoha dalších jeho součástí. Samo o sobě pozbývá významu, není-li s těmito součástmi v rovnováze. Hlavní jeho nedělitelnou součástí je správné ČASOVÉ ROZVRŽENÍ jednotlivých úkonů a činností v průběhu dne na základě biologických (orgánových) hodin, přičemž primární časové rozdělení dne by mělo vypadat následovně:


24 hodin DNE  =

                   6 hodin PRÁCE
              8 hodin SPÁNKU
           10 hodin KULTIVACE A REVITALIZACE OSOBNOSTI

 

Další velkou roli hraje STANDARDIZACE BĚŽNÝCH ÚKONŮ tak, aby bylo co nejefektivněji a nejpřirozeněji využito každého daného okamžiku.

Základním kamenem funkčnosti desatera, a zde se dostáváme k podstatě projektu Svobodně Spolu, jsou potom jak jinak než komunity. Jinými slovy, desatero může být plně funkční pouze za předpokladu, je-li aplikováno na život v komunitě. Pro jednotlivce je tedy funkční jen do určité míry, přesto stejně důležité.

O tom a o všem s tím souvisejícím hodlám v následujících měsících či letech průběžně doplňovat informace, včetně podrobných rozborů jednotlivých bodů desatera.

A JAKŽE TO VŠECHNO SOUVISÍ S OBECNÝM ZLEPŠENÍM ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK?


Člověk fungující na základě tohoto desatera:

1) zůstává aktivní a soběstačný do vysokého věku, v ideálním případě téměř do skonání, což jemu samému i společenskému systému ušetří ve stáří mnoho starostí.

2) získává potřebný prostor pro zkvalitňování nejvýznamnějšího aspektu společenského života, tedy komunikace, díky čemuž je následně schopen řešit nejrůznorodější životní situace, zvláště pak ty méně příjemné, v klidu a s nadhledem, dokáže objektivně a bezkonfliktně komunikovat s ostatními lidmi, což automaticky vede ke zlepšování mezilidských vztahů; pozitivně se mění jeho vztah k životu, jeho respekt k přírodě, jeho přístup k chápání celého vesmíru.


DOBRÝ ČLOVĚK = ZDRAVÝ ČLOVĚK = KVALITNÍ ŽIVOT = BEZDŮCHODOVÉ STÁŘÍ
ZDRAVÁ KOMUNIKACE (objektivní a bezkonfliktní komunikace) = ZDRAVÝ SVĚT


Jasan J. Ještěrka
2. října 2016