PATERO KOMUNIKAČNÍCH ZÁSAD
_________________________

Nejdůležitějším aspektem solidárního komunitního systému a faktickým počátkem možné společenské změny je vytvoření nenásilného komunikačního prostoru, v němž budou pro všechny rozumově způsobilé členy ze všech společenských vrstev platit stejná, vesmírně ospravedlnitelná a životně přijatelná pravidla vyplývající z jednotného záměru pokorně usilovat o dlouhodobou udržitelnost lidstva založenou na vzájemném porozumění, na správném chápání přírodních a vesmírných zákonů a na „filozofickém“ principu „žij a nech žít!“

Toto patero komunikačních zásad společně s desaterem životních hodnot https://www.svobodne-spolu.cz/jasanovo-desatero/ tvoří definici ideálu dobrého člověka, jenž je nutným předpokladem k úspěšné revitalizaci společenského prostředí, a také nezbytným základem pro fungování kruhových komunit.

Podrobněji o těchto tématech bude pojednáno v připravované knize „Buďme skutečnou změnou aneb Cesta ke společné svobodě“ https://www.svobodne-spolu.cz/kniha-2020/ a jejich kompletní rozbor zazní v rámci seminářů „Přátelská setkání na téma: Život v komunitách“ https://www.svobodne-spolu.cz/pratelska-setkani/ .

Předně je důležité uvědomit si, že všechny problémy světa začínají u neschopnosti či nezájmu správně komunikovat. A není divu. Svět je zahlcen nespočtem složitých filozofických teorií, zavádějících a manipulativních tezí a účelově komplikovaných pseudoreceptů na život, které ve skutečnosti jen obírají lidstvo o energii a o naději na skutečnou možnost kooperace. Síla a touha totiž pramení z jednoduchosti a přirozenosti! ... jak mnozí učenci a mudrcové napříč světovými dějinami věděli a ví. A proto i veškeré snahy o zlepšení celospolečenských podmínek by měly být vedeny cestou k minimalizmu.

Životní minimalizmus není jen o tom vystačit si fyzicky s málem, ale také o snaze umět skromně fungovat: co nejšetrněji tvořit a co nejjednodušeji komunikovat. Nuže, pusťme se do smysluplného žití.

Komunikační patero nejjednodušeji shrnuto:

„Nežij život někoho jiného či na úkor někoho jiného ani za někoho jiného, žij vlastní život se všemi - pro sebe, pro všechny a pro Zemi.“

Komunikační patero jednoduše do reality převedeno:

Přijetím tohoto patera za své stvrzuji, že sám/sama dobrovolně dodržovati hodlám, co v jeho rámci na ostatních právem vyžadovati budu.

 

S t r u č n ý   p ř e h l e d   j e d n o t l i v ý ch   b o d ů :

1)  NELŽI MI / Nepodváděj !

• Nemaskuj se!
• Nerozdávej svou identitu!
• Neobcházej realitu!
• Nepopírej fakta!
• „Neharmonizuj“!

2)  NEMANIPULUJ SE MNOU / Nezotročuj !

• Nesnaž se mě ovládat!
• Nepřetvářej mou identitu!
• Nekaž vodu, piješ-li víno!

3)  NESTAV SE DO ROLE PROSTŘEDNÍKA / Neomezuj !

• Nic za mě neplánuj!
• Nikomu za mě nic neslibuj!
• Nejednej nikde mým jménem!
• Nepropojuj mě s nikým z vlastní vůle!
• Nerozhoduj za mě v mé nepřítomnosti!

4)  NEZNEUŽÍVEJ MOU LASKAVOST / Neparazituj !

• Nezneužívej výhod našeho vztahu!
• Nezasypávej mě svými problémy!
• Neplýtvej mým časem!

5)  RESPEKTUJ MOU JEDINEČNOST / Neznehodnocuj !

• Nevstupuj do komunikačního prostoru bez opodstatnění!
• Neodsuzuj - neurážej - neponižuj!
• Nemoralizuj a nepoučuj!
• Respektuj mé právo vyjádřit se po svém!
• Nebojuj se mnou!

 

V průběhu následujících dní postupně zveřejním podrobnější rozbory každého z pěti výše uvedených bodů.

Chceš-li, staň se fanouškem facebookové stránky Svobodně Spolu https://www.facebook.com/SvobodneSpolu/ a přidej se k nám, podpoř opravdovost, buď spolutvůrcem společenské změny.

Je to na nás, je to na tobě, v jakých podmínkách budeme společně žít.